E-ISSN 2149-9918
Orijinal Makale
Akciğer tüberkülozu şüphesi bulunan çocukların BT incelemesinde, mediastinal ve hiler lenfadenopatilerin değerlendirilmesi: Gözlemciler arası uyum
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Turk Radyoloji Derg 2016; 35: 59-63
DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.504
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, lenf nodu, bilgisayarlı tomografi, çocuk
Özet

Amaç: Akciğer tüberkülozu (TB) şüphesi bulunan çocuk hastalarda, mediastinal ve hiler lenfadenopatilerin (LAP) varlığı, akciğer TB tanısında kritik öneme sahiptir. Bilgisayarlı tomografi (BT), LAP’lerin gösterilmesinde tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Ancak, lenf nodu tutulumunun patolojik olarak teyit edilemediği böyle bir durumda, kullanılan yöntemin güvenilirliğinin, gözlemciler arası uyumla test edilmesi gerekir.

 

Gereç ve Yöntem: Klinik olarak akciğer TB şüphesi bulunan 36 çocuk hastanın toraks BT tetkikleri, geriye dönük olarak incelendi. İki gözlemci, hastaların toraks BT tetkiklerini, mediastinal ve hiler LAP varlığı ve boyutu açısından, birbirinden habersiz olarak değerlendirdi. Gözlemciler arası uyum, kappa istatistiği ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Gözlemciler arasında, LAP saptanması açısından genel uyum, orta derecedeydi. En iyi uyum, subkarinal bölgede saptandı. Subaortik, paraözefagial ve sol hiler bölgelerde ise gözlemciler arasında, istatistiksel olarak anlamlı kabul edilebilecek bir uyum ortaya çıkmadı. Sağ hiler bölge için gözlemciler arasında zayıf, sağ ve sol paratrakeal ve paraaortik bölgeler içinse orta derecede bir uyum söz konusuydu. Lenf nodu boyut ölçümü açısından, gözlemciler arasında orta derecede bir uyum mevcuttu.

 

Sonuç: Akciğer TB şüphesi bulunan çocuk yaş grubunda, toraks BT incelemesinde, mediastinal ve hiler LAP’ların saptanmasında ve boyut ölçümünde gözlemciler arasında orta derecede bir uyum saptanmıştır. LAP varlığı açısından toraks BT tetkiklerinin yorumlanmasında en güvenilir lokalizasyon, subkarinal bölgedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Radyoloji Derneği Son Güncelleme: 26.06.2018